Játékszabályzat – 100 nap, 100 kincs

A Koreai Kulturális Központ 2017. október 25. és 29. között meghirdetett PyeongChang2018 – 100 nap, 100 kincs nyereményjátéka

Jelen szabályzat a Koreai Kulturális Központ hivatalos Facebook oldalán 2017. október 13-án meghirdetett nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szabályainak rögzítése céljából jött létre.

A játékszervező a Koreai Kulturális Központ (székhely: [1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.; (a továbbiakban: “Szervező”).

A Játékban való részvétel feltételei

Jelen Játékszabályzat hatálya a Szervező Facebook nyereményjáték [PyeongChang2018 – 100 nap, 100 kincs] elnevezésű játékára terjed ki, vonatkozik az alább meghatározott személyekre, akik részt kívánnak venni a Facebook játékban, továbbiakban: Játékosokra. A Játékos a Játékban való részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel előtt kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a jelen Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályozná, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha a Játékos a jelen Játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy a jelen Játékszabályzatot teljes körűen megismerte, és azt feltétel nélkül elfogadja.

A Játék 2017.10.25. és 2017.10.29. között kerül lebonyolításra. A Szervező által szervezett Játékban az vehet részt, aki az alábbi feltételeket teljesíti, és az alábbi módon hozzájárulását adja a Játékban való részvételhez a Játék fent megjelölt időtartama alatt.

A Játékban az a 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy vagy nagykorú képviselője vehet részt, akivel szemben nem áll fenn az alábbi pontban megjelölt kizáró ok valamelyike.

Játékban való részvételből kizáró okok:

 • a Szervezővel és a jelen Szabályzat szerint Adatkezelőkkel munka-, megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók,
 • fentiek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont szerinti közeli hozzátartozói.

A Játék menete, időtartama és a nyeremények

A Játékos a fenti bekezdésben leírt feltételek teljesítésével elismeri, hogy megismerte a Játékszabályzatot, és az abban meghatározott valamennyi feltételt elfogadja.

A Játék 2017.10.25. és 2017.10.29. között kerül megrendezésre, a Játékot a Szervező 2017. 10.25. napján 10:00 órakor nyitja meg és 2017.10.29. napján 22:00 órakor zárja le.

A Szervező továbbá fenntartja annak jogát, hogy a Játékot a Játékos egyedi értesítése nélkül bármikor felfüggessze, beszüntesse, a jelen Játékszabályzatot módosítsa.

A Játék ideje alatt a Játékosok a SUGÁR Mozi helyszínen (a továbbiakban: „Helyszín”) tudnak részt venni a Játékban.

A Játékban történő részvétel a Helyszíni játékon túlmenően nem kötött további vásárláshoz vagy további szolgáltatás igénybevételéhez.

Minden, a Helyszínen vagy egyébként a Játék manipulálására irányuló kísérlet azonnali kizárást von maga után.

A játék: Kincskereső szakasz

 1. Találj kincset.
 2. Mutasd be a Helyszínen a Koreai Kulturális Központ PyeongChang2018 standján található munkatársainak.
 3. Vedd át az ajándékodat. Egy Játékos maximum 2 ajándéktárgy átvételére jogosult a játék teljes időtartama alatt, függetlenül attól, hogy hány kincset talált.
 4. Nevezz a repülőjegy sorsolásra a Koreai Kulturális Központ PyeongChang2018 standján található nevezőlap segítségével.

Kincsek elhelyezése: Helyszínen, az egyes mozitermekben a székek alatt, a mozi előterében és a Koreai Kulturális Központ filmfesztivál és PyeongChang2018 standjai körül, könnyen hozzáférhető helyen.

Kincsek száma: 100 darab

Ajándékok száma: 100 darab

A Játék kincskereső szakasza lezárásra kerül az utolsó ajándék átadásával, de legkésőbb 2017. 10.29. 22:00 órakor.

A Játék kincskereső szakaszának lezárását követően 2017. november 6.-án kézi sorsolással fotó dokumentációval történik a nyertes kisorsolása. A sorsolást követően a nyertes az általa megadott elérhetőségen (email címen vagy postai úton) keresztül kerül kiértesítésre, a megadott adatok pontatlanságáért Szervezőt felelősség nem terheli.

A sorsolás helyszíne: Koreai Kulturális Központ, 1124 Bp., Csörsz u. 49-51.

Főnyeremény: 1 repülőjegy voucher Koreába, Incheon reptérre, a PyeongChang 2018 Téli Olimpiai és Paralimpia játékok idejére.

 

Értesítés, nyeremény átvétele

A Nyertes kiértesítése az sorsolást követő 7 munkanapon belül történik. A Nyertest a Szervező a megadott e-mail címen vagy postai úton keresztül értesíti.

Ha Nyertes az e-mail üzenetre vagy a postai úton történt megkeresésre 7 munkanap elteltével nem válaszol, a Szervező ismételten e-mail útján értesíti. Ha Nyertes az ismételt megkeresésre újabb 7 munkanap elteltével sem válaszol, Szervező a kiértesítést sikertelennek minősíti.

A Nyertes sikeres értesítését követően a Szervező tájékoztatja Nyertest a nyeremény igénybevételének menetéről. A nyeremény csak akkor kerül átadásra, ha a Nyertes által megadott adatok valós elérhetőségeket, a Nyertes valódi adatait takarják.

A Szervező kérheti a Nyertest, hogy megfelelő iratokkal igazolja személyazonosságát. Ennek megtagadása esetén, illetve hiányos vagy hibás adatszolgáltatás esetén a Játék a Játékos vonatkozásában érvénytelen.

A Játékos a Játékban történő részvétellel jelen Játékszabályzat elfogadásával hozzájárul nyertessége esetén nevének a [www.facebook.com/koreaikultura] honlapon történő esetleges közzétételéhez.

 

A játékosok érdekeit védő szabályok

A nyereményátadással kapcsolatos adminisztratív, technikai kérdések, illetve problémák rendezése érdekében a Játékos a Szervezőhöz fordulhat írásban. Jogi kérdések tekintetében Szervező áll a Játékosok rendelkezésére.

A Szervező kijelenti, hogy amennyiben a nyereményátadással kapcsolatban vitás kérdés merül fel, vállalja, hogy azokat megpróbálja a Játékosokkal elsősorban tárgyalásos úton, megegyezéssel rendezni.

Játékos elfogadja, hogy a Játékban való részvételből származó kártérítési és egyéb igényeit tárgyalásos úton rendezi, bírósági úton csak a szabályszerűen megnyert nyeremény átadása iránti követelését érvényesítheti.

Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó tájékoztatás

A nyeremény átvétele személyesen a Koreai Kulturális Központban személyesen az értesítést követő 30 napon belül.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseivel összhangban kapott adatkezelési tájékoztatás alapján a nyereménysorolásban történő részvétel érdekében a résztvevő regisztráció során megadott adatokkal, és ezzel a Szabályzat elfogadásával határozott, kifejezett hozzájárul az alábbiakhoz:

 1. a) az adatokat a nyereménysoroláshoz kezelheti;
 2. b) ahhoz, hogy róla a nyeremény átadásakor fotó, video és hangfelvétel készüljön, melyet a Szervező az Interneten közzétehet; és a kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes egészét, akár részleteit reklám céljából felhasználhatja,
 3. c) a nyertes pályázók nevét és lakcímét – kizárólag a település közigazgatási megnevezésével a Szervező nyilvánosságra hozhatja.
 4. d) A Játékban történő részvétellel és az adatkezelési hozzájárulás megadásával a Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a Játékos adatait 3. félnek átadja: „BIGGIE HOME” KFT, részére és a résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a 3. fél adatait kezelje és azokat marketing céllal, hírlevelei, tájékoztatói, üzleti ajánlatai megküldése, direktmarketing és telemarketing megkeresései céljából írásban, email, vagy telefonos megkeresés útján.

Az adatkezelési célja, jogalapja, időtartama, adatfeldolgozók, és egyéb tájékoztatás

Az adatkezelés céljai:

 • a Játék lebonyolítása, a Nyertessel való kapcsolatfelvétel, a nyeremény sorsolása, átadása, valamint
 • marketing-célok a jelen fejezetben foglaltak szerint.

A Játékos valós adatainak megadásával egyúttal önként és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám) a Szervező a Játék keretében a Játék végéig kezelje (2016. október 1.) és a jelen Játékszabályzatban rögzítettek szerint felhasználja (kapcsolattartás, értesítés). Az adatokat a Szervező az infó törvénynek megfelelően, a hozzájárulás visszavonásáig kezelheti . A hozzájárulást visszavonni [email protected] e-mail címen lehetséges.

A Szervező a regisztráció során megadott adatokat kizárólag a Játék lebonyolítása és a Nyertes azonosítása és a velük történő kapcsolattartás céljából a Játék időtartama, a Nyertessel való kapcsolatfelvétel és a Nyeremény átadásának időtartama alatt kezeli.

Az adatok a Játékos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, a fenti nyilvánosságra hozatal esetén kívül.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett által a regisztrációs felületen adott önkéntes és tájékozott hozzájárulás.

Az adatfeldolgozó:  A Szervező és „BIGGIE HOME” Kft.

A játékszervező

Az adatkezelés időtartama alatti esetleges változó vagy további adatfeldolgozók személyéről az Adatkezelő Ügyfélszolgálati Irodájában érhető el tájékoztatót.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonása.

Az adatokat kizárólag az adatkezelő és az adatfeldolgozóval munkavégzésre irányuló vagy megbízási jogviszonyban álló személyek ismerhetik meg.

Az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés esetén a résztvevőt kérelmére a Szervező / Adatkezelő tájékoztatja az alkalmazott módszerről és annak lényegéről, valamint lehetőséget biztosítanak álláspontja kifejtésére.

A Koreai Kulturális Központ az Infotv. 7. §-ának figyelembevételével az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor jelentős technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket vezetett be annak érdekében, hogy biztonságosan kezelje a Koreai Kulturális Központ által kezelt személyes adatokat, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatokkal való visszaélést és az adatvesztést.

Jogorvoslati lehetőség

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra és jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó információt az Infotv. 13. valamint 15-16. pontjai „Az érintettek jogai és érvényesítése” cím alatt tartalmazzák – ideértve az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges kifogást is –, amelyekkel kapcsolatban az adatkezelő adatvédelmi felelőséhez bármikor ismételt vagy további kérdéssel lehet fordulni. Az érintett továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu; [email protected]), vagy az Infotv-ben foglaltak szerint bírósághoz is fordulhat.

Az Infotv. 24. § alapján az adatkezelőnél kinevezett belső adatvédelmi felelős elérhetősége az [email protected] e-mail cím vagy a 1124 Bp., Csörsz u. 49-51. postai cím. A belső adatvédelmi felelős az Infotv. értelmében kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, közreműködik az érintettek jogainak biztosításában, ezért kérjük, hogy kérdéseivel, észrevételeivel forduljon adatvédelmi felelősünkhöz bizalommal.

A Szervező / Adatkezelő alábbi címére és elektronikus levél (e-mail) címére küldött, a nyilatkozat tevőjének egyértelmű azonosítását lehetővé tévő bejelentéssel a résztvevő bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen visszavonhatja a közvetlen üzletszerzési célú hirdetés küldésére vonatkozó hozzájárulását, és kérheti adatai törlését.

A résztvevő kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését. A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja, az erre vonatkozó nyilatkozatának a fenti címekre való megküldésével. Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása – a Játék lebonyolítására, a Nyertessel való kapcsolatfelvételre, a nyeremény sorsolására, átadására is kiterjedően – a Játék időtartama alatt történik, a játékban a Játékos nem vesz részt.

A Szervező vállalja, hogy a Játék során tudomására jutott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kezeli, azt külső személyeknek át nem adja, hozzáférhetővé nem teszi, az adatkezelés szabályainak mindenben eleget tesz. Jelen adatokat a Szervező a Játék lebonyolítása céljából kezeli. Az adatok pontatlan megadásából eredő következményekért a Szervezőt felelősség nem terheli. A Szervező az átadott adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az átadott személyes adatokat a Szervező jelen Játékszabályzatban meghatározott célok elérése érdekében kezeli.

A résztvevő az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény (Infotv.) 13-17. pontjai alatt foglaltak szerint érvényesítheti jogait, ideértve a személyes adatainak kezelése elleni tiltakozási jogát is. Az Ügyfél az Infotv-ben meghatározott jogorvoslat érdekében fordulhat a Szervezőhőz, mint adatkezelőhöz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu), az Infotv. 13. illetve 16. pontja szerint bírósághoz.

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseket, tájékoztatáskérését vagy kifogását a Szervező székhelyére, a Szervező adatvédelmi felelőséhez kérjük eljuttatni. A Szervező, mint adatkezelő köteles az érintett bejelentését a törvény előírása szerint kivizsgálni, és az érintett ügyfelet írásban tájékoztatni.

Koreai Kulturális Központ

1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.